Thước đo dầu Richter Đức

Thước Richter

Richter

Germany

Còn hàng

Call

Thước đo dầu Richter Đức

Richter Germany Oil Dip Tape

Chức năng Thước đo xăng dầu richter :     

  • Đo bồn nước
  • Đo sông hồ
  • Đo bồn xăng dầu

Thông số         ĐVT

SS/L                5M

SS/L                10M

SS/L                15M

SS/L                20M

SS/L                30M

 Thước đo xăng dầu richter

Tag: Thước đo xăng dầu richter 

call-button